Tiep thi mang xa hoi

Social Media Marketing

Cách tạo ứng dụng facebook – P1

1/CÁC ĐỐI TƯỢNG NỀN TẢNG FACEBOOK
Facebook platform cung cấp một framework cho người phát triển để tạo ra các
ứng dụng tương tác và tích hợp với các tính năng cốt lõi của Facebook và bao gồm 4 thành phần:

+API (Application Programming Interface): cung cấp những lời gọi để lấy thông tin về người sử dụng, nhóm người dùng, bạn bè, thông báo, sự kiện và nguồn cấp dữ liệu…
sơ.
+Ngôn ngữ truy vấn FQL (Facebook Query Language):Ngôn ngữ truy vấn của Facebook (FQL) là một ngôn ngữ dựa trên ngôn ngữ SQL, được các nhà phát triển Facebook tạo ra để giúp người viết ứng dụng truy xuất tới các bảng trong cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng : user, friend, group, group_member, event, event_member, photo, album, photo_tag..

+Ngôn ngữ đánh dấu FBML (Facebook Markup Language): FBML là ngôn ngữ đánh dấu do Facebook phát triển, là phần mở rộng của HTML, được sử dụng để hiện thị các trang bên trong trang vải nền Facebook. Hầu hết các thẻ FBML giống hệt với các thẻ HTML và dẫn đến nội dung trình duyệt giống nhau khi phân tích cú pháp, nhưng FBML cũng cung cấp nhiều thẻ hành vi và các thẻ trích ra thông tin từ các cơ sở dữ liệu Facebook và đưa nó vào trong nội dung
của ứng dụng. FBML cũng hỗ trợ các yếu tố tạo style như CSS. Tuy nhiên FBML cũng bao gồm một số yếu tố mở rộng riêng cho Facebook.

+FBJS (Facebook Javascript)

2/MÔ HÌNH WEB THÔNG THƯỜNG

Ứng dụng  và cơ sở dữ liệu được đặt trên một máy chủ Web. Ứng dụng sẽ chạy
trên server và người dùng thực thi ứng dụng bằng cách sử dụng giao thức HTTP
thông qua trình duyệt. Mô hình này sẽ làm việc hiệu quả nếu như server và client có
1 kết nối Internet ổn định.

3/MÔ HÌNH WEB FACEBOOK

4/CÁCH THỨC LÀM VIỆC CỦA ỨNG DỤNG FACEBOOK

1) Trình duyệt của người dùng yêu cầu http://apps.facebook.com/myapp. Địa chỉ
này trỏ tới một cụm máy chủ trong trung tâm dữ liệu của Facebook. Những
server này sẽ phân tích các yêu cầu , xác định các ứng dụng tương ứng, sau đó
tìm kiếm Url callback mà nhà phát triển ứng dụng cung cấp và thực hiện gọi
tới Url đó
2) Máy chủ của Facebook sẽ gửi yêu cầu tới máy chủ của người tạo ứng dụng.
Yêu cầu này người dùng hoàn toàn không biết.
3) Server chứa ứng dụng tạo một lời gọi API tới server của Facebook bằng cách
sử dụng FQL thông qua phương thức fql.query() của API hoặc trực tiếp bằng
các hàm API.
4) Máy chủ chứa ứng dụng sẽ trả về FBML tới máy chủ của Facebook. Kết quả
đạt được cuối cùng là 1 tài liệu FBML. Tài liệu này sẽ được gửi trả lại server
của Facebook để thực thi.
5) Tài liệu FBML sẽ được chuyển sang dạng HTML và phục vụ cho người sử
dụng. Đây là bước cuối cùng trong quá trình thực thi và trả về kết quả cho trình
duyệt.

5/ CHI TIẾT CÁC ĐỐI TƯỢNG NỀN TẢNG FACEBOOK:
5.1/ API
5.1.1/ Cách thức làm việc của API

Facebook gửi phương thức POST tới máy chủ Facebook API. Nó bao gồm một số các thông số yêu cầu như api_key của ứng dụng. Session_key của người dùng đưa ra yêu cầu. Bên cạnh đó Facebook còn thêm vào tham số fb_sig để thông báo ứng dụng đưa ra yêu cầu. bằng cách này tất cả các lời gọi API sẽ được đảm bảo, Facebook có thể xác minh các yêu cầu được gửi từ một ứng dụng đã được chấp thuận . Thông tin mà Facebook sẽ trả lại là một tài liệu XML.
5.1.2/ Các phương thức
Các phương thức API của Facebook được chia thành các nhóm một cách hợp lý:
+Authentication
+ƒEvents
+ƒFBML
ƒ+Feed
+ƒNotifications
+ƒProfile
+Fql
+ƒPhotos
+ƒFriends
ƒ+Groups
+ƒError codes
ƒ+Users

5.1.2.1/ Authentication
Nhóm hàm này cung cấp 2 phương thức chính để đối phó với xác nhận người
dùng . Phương thức facebook.auth.createToken() sẽ tạo ra một mã xác thực để thông
qua cơ chế xác thực của Facebook. Sau khi đăng nhập, phương thức thứ 2 là
facebook.auth.getSession() sẽ chứa mã thông báo , chỉ khi yêu cầu một auth_token
cụ thể. Authentication cũng chính là trở ngại lớn cho các nhà phát triển ứng dụng
trực tuyến.

Auth.createToken()
– Mô tả: tạo ra một auth_token để vượt qua trang login.php của
Facebook để sau đó tạo ra một phiên giao dịch khi người dùng đã đăng
nhập.
– Tham số: api_key, sig, v
– Ví dụ:
$token = $facebook->api_client->
auth_createToken($api_key,md5($sig),”1.0″,”JSON”);

Auth.getSession()
– Mô tả: Trả về một khóa giao dịch bị ràng buộc với auth_token.
– Tham số: auth_token
– Ví dụ:
$session = $facebook->api_client-> auth_getSession ( $auth_token );

5.1.2.2/ Events
Nhóm này có 2 phương thức chính để lấy thông tin về sự kiện.
Events.get()
– Mô tả: Sử dụng phương thức này để tìm tất cả các sự kiện của một người dùng, hoặc để truy vấn một tập các sự kiện của một danh sách các ID sự kiện (eids). Nếu 2 tham số uid và eids được cung cấp, phương thức sẽ trả về các sự kiện trong trong danh sách các eids có
liên quan tới người sử dụng. Nếu không có tham số eids , phương thức trả lại tất cả sự kiện liên quan tới người dùng được chỉ định. Nếu uid được bỏ qua, phương thức trả về tất cả các sự kiện liên quan tới eids được cung cấp.
– Tham số: uid, eids,start_time, end_time, rsvp_status
– Ví dụ:
Lọc sự kiện của một người dùng:
$events = $facebook->apiclient->events_get(12345, null,null,null,null);
Lọc sự kiện của tập id sự kiện được cung cấp
$events = $facebook->api_client->events_get (null, array(14381739642,16044821668), null,null,null);

Events.getMember()
– Mô tả: Trả về danh sách thành viên liên quan tới một sự kiện. Đây là một mảng đa chiều với chiều thứ nhất chứa tình trạng RSVP(attending, unsure, declined, not_replied) và chiều thứ 2 là uid của người dùng.
– Tham số: eid
– Ví dụ:
$members = $facebook->api_client -> events_GetMembers ($eid);

5.2/ FQL
5.3/ FBML
5.4/ FBJS

Theo Star215

CÁC DỊCH VỤ DIGITAL CỦA VINALINK
 

http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Tư vấn Online marketing http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Khảo sát thị trường http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Thiết kế Logo
http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Quảng bá web http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Thiết kế website http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Social media marketing
http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Quảng cáo Google http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Online marketing campaign http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Dịch vụ Seo
http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Tư vấn Thương hiệu http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Forum seeding http://www.vinalink.com/wp-content/themes/newspaper/images/ico-footer-rss.png Tư vấn web marketing

http://www.vinalink.com/wp-content/uploads/2012/03/vinalink80.jpgCác dịch vụ khác : Tư vấn chiến lược Seo, Đào tạo Seo, Hội thảo Digital marketing, Tư vấn chiến lược Thương mại điện tử, Tư vấn chiến lược web marketing, Đào tạo biên tập viên chuyên nghiệp. Với khẩu hiệu "LÀM TƯƠI NÃO BẠN ! - REFRESH YOUR MIND ! - Vinalink luôn là tiên phong trong thị trường Digital marketing tại Việt nam với những lịch sử như : Công ty thiết kế web từ năm 1999, Công ty Seo và quảng bá web đầu tiên tại Việt nam (Năm 2001), Đưa Alibaba.com vào Việt nam (Năm 2008), Công ty khảo sát online đầu tiên tại Việt nam (Năm 2006), Người làm dự án Groupon đầu tiên tại Việt nam (năm 2000)", Sàn giao dịch Thép đầu tiên tại Việt nam (2006), Sáng tạo ra chương trình "Nhắn tin từ thiện trên VTV", đơn vị công bố "Ad planner" đầu tiên tại Việt nam, Đơn vị công bố Top 100 Mạng xã hội đầu tiên, Công ty tiên phong trong SMO (Social Media optimization), Công ty Thiết kế web đầu tiên công bố tiêu chuẩn SSC theo đẳng cấp quốc tế, Vinalink cũng là công ty Thiết kế web + Seo đầu tiên đạt chứng chỉ Quốc tế ISO 9001:2008. Sáng lập viên "Hiệp hội khảo sát thị trường Việt nam", Sáng lập ra CLB SEO Việt nam (Vietseo.vn), Thành viên CLB Tổng giám đốc CNTT Đông nam Á của IDG (Giải thưởng CEO, CSO, CIO cao quý nhất của Việt nam hàng năm), Công ty Seo đầu tiên đóng góp sáng kiến cải tiến Google.com.vn (Năm 2011) và phát triển công cụ search mới cho Google (Năm 2012), Công ty Digital đầu tiên tại miền Bắc hợp tác với Tổ chức Hội thảo lớn nhất Châu Á (Pacific Conferences) hàng năm phối hợp tổ chức hàng chục Hội thảo quy mô Châu Á về SEO/SEM/SMM/SMO/PR/BRANDING....

Comments are currently closed.