Tiep thi mang xa hoi

Social Media Marketing

Phân loại Quỹ đầu tư cổ phiếu

Quỹ đầu tư cổ phiếu được phân thành 10 loại quỹ đầu tư:

1. QĐT tăng trưởng

Đây là quỹ đầu tư theo đuổi sự tăng trưởng vốn. Qũy đầu tư cổ phiếu tăng trưởng đầu tư vào cổ phiếu thường của các công ty có chiều hướng tăng trưởng cao.

2. QĐT vốn mạo hiểm

QĐT theo đuổi sự tăng trưởng tối đa về vốn. Các Quỹ đầu tư vốn mạo hiểm đầu tư vào các cổ phiếu của công ty mới, công ty khó khăn, các ngành thất thế.

3. QĐT tăng trưởng và thu nhập

QĐT theo đuổi sự tăng trưởng vốn dài hạn và thu nhập hiện tại. Các Quỹ đầu tư tăng trưởng và thu nhập đầu tư vào cổ phiếu thường của các công ty có giá trị cổ phần tăng lên và có một tiền sử trả cố tức vững chắc.

4. QĐT vàng và kim loại quý

QĐT theo đuổi sự tăng trưởng vốn. Quỹ đầu tư vàng và kim loại quý đầu tư chủ yếu các chứng khoán kết hợp với vàng và các kim loại quý khác.

5. QĐTchọn vốn

QĐT theo đuổi sự tăng trưởng vốn. Quỹ đầu tư lựa chọn đầu tư cổ phiếu theo quy mô vốn của công ty, có thể là công ty vốn lớn, trung bình hoặc vốn nhỏ.

quỹ đầu tư cổ phiếu

6. QĐT chọn ngành

QĐT theo đuổi sự tăng trưởng vốn. Quỹ đầu tư chọn ngành lựa chọn đầu tư cổ phiếu theo vị thế của ngành hoặc theo một số tiêu chuẩn riêng của Quỹ.

7. QĐT chỉ số

QĐT theo đuổi mức thu nhập hiện tại cao. Quỹ đầu tư chỉ số được quản lý theo một chỉ số chứng khoán nhất định.

8. QĐT quốc tế

QĐT theo đuổi tăng trưởng trong giá trị các khoản đầu tư. Quỹ đầu tư quốc tế đầu tư chủ yếu các cổ phiếu của các công ty nằm ngoài nước.

9. QĐT toàn cầu

QĐT theo đuổi tăng trưởng trong giá trị các khoản đầu tư. Quỹ đầu tư toàn cầu đầu tư vào các cổ phiếu được giao dịch trên toàn thế giới, kể cả các cổ phiếu trong nước.

10. QĐTthu nhập – vốn cổ phần

QĐT theo đuổi mức thu nhập cao bằng việc đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu và công ty có tiền sử trả cổ tức tốt.